www.soyte.hanoi.gov.vn
Tìm kiếm:
Điểm báo
quang cao Không chủ quan Tai nạn thương tích Vệ sinh an toan thực phẩm Phòng chống dịch bênh mùa hè Phòng chống SXH Ebola Ngăn chặn lây lan vỉ rút Sởi trong cộng đồng

Thông Tin Ngành

Liên kết web

Ban biên tập website

Chịu trách nhiệm sản xuất
TS.TTƯT Nguyễn Khắc Hiền
 
Trưởng ban biên tập
TS Nguyễn Anh Quang
 
Ban biên tập
PGS.TS Nguyễn Văn Yên
TS Hoàng Đức Hạnh
TS Lưu Thị Liên
ThS Nguyễn Văn Dung
 
Thư ký
CN Phạm Thị Hồng Thương
 
Trị sự
ThS Nguyễn Thị Thu

Thống kê

Các Luật về y tế

LUẬT DƯỢC CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

(26/04/2013 01:22:50 AM)

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hoạt động trong lĩnh vực dược. Toàn văn như sau:

 

LUẬT HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN (Pháp lệnh của Uỷ ban Quốc hội Số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 về Hành nghề y dược Tư nhân)

(09/03/2011 03:30:08 PM)

Để bảo đảm an toàn sức khỏe và tąo điều kiện thuận lợi cho việc khám bệnh, chữa bệnh cńa nhân dân; thůc hiện chính sách xã hội hăa và đa dąng hoá các loąi hình dịch vụ y, dược; thống nhất quản lý và đưa việc hành nghề y, dược tư nhân vào hoąt động theo pháp luật;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chń nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 cńa Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật bảo vệ sřc khoẻ nhân dân;
Căn cứ vào Nghị quyết sč 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 cńa Qučc hội khoá XI, kỳ họp thř 2 về Chương trình xây důng luật, pháp lệnh cńa Qučc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003;
Pháp lệnh này quy định về hành nghề y, dược tư nhân.
 

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý CỦA LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH .

(09/03/2011 02:32:42 PM)

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, gồm 9 chương và 91 điều. Chúng tôi xin giới thiệu tóm lược những điểm quan trọng cần lưu ý của Luật khám bệnh như sau:

Ngày Tháng Năm
 
1 Nhóm I Nhóm II
Bạn đến từ khu vực nào ?