http://www.soyte.hanoi.gov.vn
Tìm kiếm:
Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 Các góc văn hóa Phòng chống HIV/AIDS Phòng chống sốt xuất huyết Phòng chống tiêu chảy cấp Vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông Tin Ngành

Liên kết web

Ban biên tập website

Chịu trách nhiệm sản xuất
TS.TTƯT Nguyễn Khắc Hiền.
 
Trưởng ban biên tập
ThS.Bs Vũ Quốc Tuấn
 
Biên tập viên
CN. Phạm Hồng Thương.
 
Thư ký tòa soạn
CN. Nguyễn Thị Thu .

Thống kê

Các Luật về y tế

LUẬT DƯỢC CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

(26/04/2013 01:22:50 AM)

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hoạt động trong lĩnh vực dược. Toàn văn như sau:

 

LUẬT HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN (Pháp lệnh của Uỷ ban Quốc hội Số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 về Hành nghề y dược Tư nhân)

(09/03/2011 03:30:08 PM)

Để bảo đảm an toàn sức khỏe và tąo điều kiện thuận lợi cho việc khám bệnh, chữa bệnh cńa nhân dân; thůc hiện chính sách xã hội hăa và đa dąng hoá các loąi hình dịch vụ y, dược; thống nhất quản lý và đưa việc hành nghề y, dược tư nhân vào hoąt động theo pháp luật;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chń nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 cńa Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật bảo vệ sřc khoẻ nhân dân;
Căn cứ vào Nghị quyết sč 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 cńa Qučc hội khoá XI, kỳ họp thř 2 về Chương trình xây důng luật, pháp lệnh cńa Qučc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003;
Pháp lệnh này quy định về hành nghề y, dược tư nhân.
 

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý CỦA LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH .

(09/03/2011 02:32:42 PM)

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, gồm 9 chương và 91 điều. Chúng tôi xin giới thiệu tóm lược những điểm quan trọng cần lưu ý của Luật khám bệnh như sau:

Ngày Tháng Năm
 
Nhóm I Nhóm II Nhóm III
Bạn đến từ khu vực nào ?